ปฏิทินกิจกรรม

*** หากผู้ขอใช้เป็นหน่วยงานภายนอกหรือจากต่างคณะ กรุณาส่งเอกสารบันทึกกิจกรรม / โครงการ ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หากต้องการแก้ไขข้อมูล ติดต่อสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค้นหาตารางใช้ห้องประชุม

ตารางใช้ห้องประชุมวันนี้
กิจกรรม ห้องประชุม
อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูงรุ่น 1 360205
จองห้องประชุม

ห้องประชุมเล็ก 36.02.05

ประมาณ 30 คน

ห้องประชุมใหญ่ 36.02.06

ประมาณ 80 - 100 คน

ห้องเรียนอัจฉริยะ 36.05.06

ประมาณ 30 คน

ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์

จัดหาวัสดุอุปกรณ์เอง*

ห้องประชุม 36.07.06

ประมาณ 12 คน


ข้อปฏิบัติในการใช้งานห้องประชุม

1. ผู้ขอใช้สามารถขอรับแบบฟอร์มจองห้องประชุมได้ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 2 หรือจองผ่านระบบ

2. ผู้ขอใช้บริการต้องจองห้องหรือส่งแบบฟอร์มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

3. หากยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการขอใช้ห้องประชุม กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

4. การจัดเตรียมสถานที่ห้ามเปิดเครื่องปรับอากาศ

5. กำหนดใช้เปิดห้องประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง โดยจะเปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์โสตฯ ก่อนเริ่มประชุม 30 นาที

6. ผู้ขอใช้บริการต้องไม่เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องประชุม หากมีความประสงค์ต้องเคลื่อนย้าย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อน

7. ใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยความระมัดระวัง หากมีปัญหาโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการแก้ไข อย่าแก้ไขเองเพราะอาจเกิดความเสียหาย และหากมีอุปกรณ์ชำรุด / สูญหาย ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

8. การจัดอาหารหรือเครื่องดื่มรับรองผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ขอใช้บริการจะต้องจัดหาและดูแลเอง

9. ผู้ขอใช้บริการต้องดูแลรับผิดชอบ เปิด - ปิด ไฟ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์โสตฯ เก็บขยะ และตรวจสอบความเรียบร้อยต่าง ๆ ภายในห้อง

10. ในกรณีที่มีการติดป้าย ข้อความใด ๆ จะต้องปลดออกให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นการประชุมทุกครั้ง

11. หลังจากใช้ห้องประชุมเสร็จแล้ว หากมีการนำเก้าอี้เข้าไปเพิ่มเติมกรุณานำออกจากห้องประชุมด้วย

12. ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อปิดห้องประชุม